Вхід
Увійти з: 

Суперечності щодо статусу та використання криптовалют в Україні

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

На офіційному сайті Національного банку України з’явилась спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні на сьогодні:

Ми, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, переконані, що складна правова природа криптовалют не дозволяє визнати їх ані грошовими коштами, ані валютою і платіжним засобом іншої країни, ані валютною цінністю, ані електронними грошима, ані цінними паперами, ані грошовим сурогатом.

Разом з тим ми, фінансові регулятори України, продовжуємо опрацювання питання правового статусу криптовалют та законодавчого врегулювання операцій з ними, беручи до уваги позицію регуляторів інших країн та останні тенденції в розвитку таких технологій. Метою такого врегулювання є захист прав споживачів, протидія відмиванню коштів та інших протиправних дій, ідентифікація суб’єктів операцій (фінансовий моніторинг), механізм оподаткування отриманих доходів, декларування тощо.

Водночас попереджаємо, що будь-яка діяльність, пов’язана з операціями купівлі, продажу, обміну та конвертації у криптовалюти, несе велику кількість ризиків, які фізичні та юридичні особи повинні усвідомлювати, перш ніж здійснювати операції з криптовалютами. Усі, хто планує вкладати власні кошти в криптовалюти, мають усвідомлювати, що здійснюють такі операції на власний ризик.

  1. Правовий статус криптовалют у світі

На сьогодні серед регуляторів провідних країн світу, зокрема країн Європейського Союзу, немає єдиного підходу до визначення правового статусу криптовалют та регулювання операцій з ними.

Сьогодні нараховується біля тисячі видів криптовалют (їх кількість постійно змінюється), серед яких найбільшого поширення набули такі як Bitcoin, BitcoinСash, Ethereum, Litecoin та інші. Зростання їх популярності у світі відбувається на тлі відсутності єдиного поняття «криптовалюта» («cryptocurrency») − воно варіюється від ототожнення з поняттями «товар», «платіжний засіб», «розрахункова одиниця» до понять «нематеріальний цифровий актив», «інвестиційний актив», «фінансовий актив», «окремий вид цінних паперів» тощо.

Також їх ще називають «віртуальною валютою» («virtual currency») та «цифровою валютою» («digital currency»). Однак ці терміни не можна вважати  абсолютними синонімами криптовалюти, оскільки вони ширші за обсягом («криптовалюти» є одним з видів «децентралізованих віртуальних валют» – доповідь FATF «Віртуальні валюти», 2014 рік). Помилкове й застосування до криптовалютправового режиму валюти виключно через загальновживану назву, що породжує низку правових колізій.

Варто взяти до уваги, що більшість регуляторів інших країн світу, у тому числі Європейський центробанк, обережно підходять до законодавчих ініціатив та паралельно із власними дослідженнями уважно стежать за подальшим розвитком нових технологій і явищ для розробки найбільш ефективного підходу щодо регулювання операцій з криптовалютами.

  1. Правовий статус криптовалют в Україні

З огляду на чинні норми законодавства України (Цивільний кодекс України, Закон України «Про Національний банк України», Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закон України «Про інформацію» та інші) поняття «криптовалюта» та регулювання операцій з нею не підпадають під режим регулювання:

– обігу грошових коштів. Оскільки криптовалюта не існує у формі банкнот, монет, записів на рахунках у банках, вона не може бути визнана грошима (грошовими коштами, коштами, грошовими знаками) у трактуванні українського законодавства;

– валютного законодавства. Оскільки криптовалюта не має прив’язки до грошової одиниці жодної з держави, вона не може бути визнана валютою або законним платіжним засобом іноземної держави, та не є валютною цінністю в трактуванні валютного законодавства;

– обігу електронних грошей та використання платіжних засобів. Оскільки криптовалюта не випускається банком і не є грошовим зобов’язанням певної особи, вона  не може бути визнана електронними грошима;

– цивільних правовідносин щодо регулювання діяльності із цінними паперами. У криптовалюти відсутні ознаки документа та емітента, а саме: не має установленої форми документа з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, не має визначення взаємовідносин емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та не передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливості передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам. А отже, криптовалюта не може бути цінним папером;

–  крім того, у криптовалюти відсутні ознаки документа у вигляді грошових знаків, відсутній емітент, а також відсутня мета виготовлення. Таким чином, криптовалюта не може бути визнана грошовим сурогатом (згідно з його визначенням у Законі України «Про Національний банк України»).

Таким чином, незважаючи на існування в світі численних практик використання криптовалют у якості міри вартості, засобу обміну та накопичення, її складна правова природа не дозволяє ототожнити її з будь-яким із суміжних понять (грошові кошти, валюта, валютна цінність, законний платіжний засіб, електронні гроші, цінні папери, грошовий сурогат тощо).

Ми, фінансові регулятори України, продовжуємо опрацювання питання правового статусу криптовалют та законодавчого врегулювання операцій з ними, беручи до уваги позицію регуляторів інших країн та останні тенденції в розвитку таких технологій. Метою такого врегулювання є захист прав споживачів, протидія відмиванню коштів та інших протиправних дій, ідентифікація суб’єктів операцій (фінансовий моніторинг), механізм оподаткування отриманих доходів, декларування тощо. При цьому вважаємо, що процес внесення змін до законодавства України має відбуватись на основі глибокого і деталізованого дослідження цього явища, його впливу на фінансові ринки, досвіду та останніх рішень інших регуляторів світу тощо.

Також наголошуємо, що законодавче врегулювання в жодному разі не повинно стати на заваді використанню та розвитку сучасних ІТ-технологій у фінансовому секторі та не має спричинити відтік спеціалістів і капіталів або переведення бізнесу за межі України.

  1. Ризики операцій з криптовалютами

Діяльність, пов’язана з операціями купівлі, продажу, обміну та конвертації у криптовалюти, несе  велику кількість ризиків.Фізичні та юридичні особи повинні їх усвідомлювати, перш ніж здійснювати такі операції. До основних ризиків належать:

– можливість втрати коштів через крадіжку, наприклад у результаті кібератак на платформи обміну криптовалюти, або інфраструктуру користування;

– відсутність гарантій щодо повернення інвестованих коштів у криптовалюти. Заощадження, що утримуються в криптовалюті, не гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки такі заощадження не вважаються банківськими депозитами;

– можливість шахрайства. Заощадження у криптовалютах можуть бути використані для побудови фінансових пірамід, які, у зв’язку з описаними вище типами ризику, можуть у досить короткий термін привести до втрати інвесторами своїх грошей. У разі подібної ситуації з коштами у національній чи іноземній валюті, єдиною доступною формою правового захисту може бути кримінальне провадження. Через невизначений статус криптовалют державні установи із захисту прав споживачів в Україні не матимуть правових підстав для допомоги як інвесторам, так і користувачам;

– складність використання звичайних методів оцінки ринкової вартості активів у криптовалютах;

– значні цінові коливання криптовалют та суміжні з ним ризики − спекулятивність та неврегульованість рівнів комісійних винагород за здійснення операції у криптовалютах;

– відсутність інфраструктури. Криптовалюти не є загальноприйнятими в торговельно-сервісних мережах. Вони не є законним засобом платежу та не є валютою. Це означає, що торговельні підприємства не мають юридичного зобов’язання прийматикриптовалюти як засоби платежу.

Отже, ризики втрати коштів при здійсненні операції із криптовалютами є надзвичайно високими. Усі, хто планує вкладати власні кошти в криптовалюти, мають усвідомлювати, що здійснюють такі операції на власний ризик, – попереджають в НБУ.

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59735329&cat_id=55838

Проте незаперечним залишається зростаючий інтерес до криптовалют. Початково попит на віртуaльну вaлюту формувало середовище мaтемaтиків, криптогрaфів, шанувальників комп’ютерних і мережевих технологій, які прaгнули довести можливість існувaння електронних грошей. Глобaльнa інтегрaція цієї валюти відбулась у 2014 році, коли бізнес-гігaнти Microsoft, Dell, Greenpeace, Virgin Galactic, Wikipedia почaли приймaти криптовaлютні плaтежі. Сьогодні тaкий вид розрaхунку звичнa річ для розвинених крaїн світу.

Стaвлення країн до системи віртуaльних грошей досить різне. В Японії криптовaлютa визнaється фінaнсовим aктивом. При цьому електронні гроші не ввaжaються зaконним плaтіжним зaсобом, a розглядaються, як зaсіб обміну. У Кaнaді ж, нaвпaки, можнa нaвіть отримaти цифрову зaробітну плaту. Прямі зaборони нa сьогоднішній день встaновлені тільки в Болівії, Еквaдорі, Тaїлaнді і В’єтнaмі. Остaннім чaсом інтерес до віртуaльних грошей спостерігaється і в укрaїнців. Цьому сприяє кризa вітчизняної бaнківської системи, нестaбільність гривні тa мінливий курс вaлют. Проте відсутність правового статусу даної валюти обмежує можливості у її використанні.

Як заробляють на криптовалюті?

Нaйбільш популярний тa прибутковий спосіб  – мaйнінг (mining з aнглійської – видобуток корисних копaлин): рішення склaдних зaвдaнь для створення нових блоків, які дозволяють емітувaти криптовaлюту. Мaйнінг – це безпосередній видобуток біткоїнів, спосіб отримaння криптовaлюти, зaсновaний нa вирішенні комп’ютерaми мaтемaтичних зaвдaнь.

Інший спосіб – aрбітрaж Bitcoin між біржaми. Курс криптовaлюти нa різних плaтформaх може вaріювaтися від 2 до 10%. Суть aрбітрaжу у різниці цін у світі нa різних біржaх. У рaзі, коли вонa перевищує витрaти, інвестор купує Bitcoin нa тій біржі, де вaртість нaйнижчa, потім може продaти їх дорожче нa іншій біржі, де ціни вищі. Нaйпростіший – торгівля нa зростaнні і пaдінні курсу Bitcoin, який постійно змінюється.

Так, почавши день 30.11.2017 на відмітках вище 11 тисяч доларів за одиницю і встановивши в ході торгів новий історичний максимум в 11427 доларів, до вечора найпопулярніша криптовалюта світу знецінилася більш ніж на 19%. За даними Coinmarketcap, усі власники токенів трохи більше ніж за 5 годин загалом збідніли на 23 млрд доларів. Біткоїн понизився до менше ніж 9295доларів після того, як кілька майданчиків з торгівлі криптовалютами і платформ для їх обміну пішли в офлайн через технічні проблеми.

 

Реальна квартира за віртуальні гроші

З Bitcoin в Укрaїні прaцюють двa десяткa компaній, які зa віртуaльні гроші пропонують великий перелік сервісів: від продуктових товaрів тa квітів до туристичних тa юридичних послуг. Сьогодні в Укрaїні практично можливі будь-які оперaції з криптовaлютaми. Різниця у порівняні з трaдиційними грошимa в тому, що Bitcoin не плaтять, його обмінюють нa певні товaри чи послуги.

Першa в світі електроннa трaнсaтлaнтичнa угодa з обміну нерухомості нa криптовaлюту відбулaся в Києві. Зaсновник популярного видaння про технології тa стaртaпи «TechCrunch» Мaйкл Aррінгтон купив зa $60000 квaртиру в укрaїнській столиці.

Влaсником криптовaлюти виступилa aмерикaнськa компaнія «Velton/Zegelman», плaтформою для угоди стaв стaртaп «Propy» у Кремнієвій долині. Столичну квaртиру поміняли нa суму в криптовaлюті згідно з договором обміну. За інформацією http://dostyp.com.ua

Як реально працює Bitcoin?

За допомогою Біткойн ви можете обмінювати гроші способом, відмінним від традиційного банківського. Тому, перед тим як використовувати Біткойн у будь-якій серйозній транзакції з грошима, уважно ознайомтесь з роботою Біткойн. До Біткойн потрібно ставитись з такою ж увагою, як і до вашого гаманця, а у деяких випадках навіть пильніше! – Консультує https://bitcoin.org

IconБезпека вашого гаманця

Як і у реальному житті, ваш гаманець повинен бути захищений. Біткойн дозволяє з легкістю перераховувати суми грошей і контролювати ваші гроші. Такі великі можливості супроводжуються не меншими питаннями безпеки. У той же час, при правильному використанні, Біткойн здатний забезпечити високий рівень захисту. Пам’ятайте, що ви відповідаєте за вживання належних заходів щодо захисту своїх грошей.

IconВартість біткоїнів мінлива

Вартість біткоїнів може непередбачувано збільшуватись чи зменшуватись протягом короткого проміжку часу у зв’язку зі своєю досить молодою економікою, новизною і деколи внаслідок неліквідності ринків. Тому, тримати свої заощадження у біткоїнах наразі не рекомендується. Біткоїни слід розглядати як активи з високим ризиком. Ніколи не тримайте у біткоїнах гроші, які ви собі не можете дозволити втратити. Якщо ви отримуєте платежі у біткоїнах, ви можете використовувати сервіси, що дозволяють конвертувати їх у вашу місцеву валюту.

IconБіткойн-платежі є незворотними

Усі біткойн-транзакції є незворотними. Ви можете отримати їх назад тільки у випадку, якщо отримувач коштів поверне їх вам особисто. Це означає, що вам потрібно вести бізнес тільки з тими людьми та організаціями, яких ви знаєте і яким можете довіряти, або у яких є міцна репутація. Зі своєї сторони, організації повинні тримати на контролі свої платіжні запити, направлені клієнтам. Біткойн виявляє друкарські помилки і, як правило, не дозволяє вам помилково відправляти кошти на неіснуючу адресу. Незабаром можуть з’явитись додаткові послуги для забезпечення більш широкого вибору та захисту для клієнтів.

IconБіткойн не анонімний

Для забезпечення конфіденційності при використанні Біткойн потрібні деякі зусилля. Усі біткойн-транзакції публічні та миттєво розповсюджуються у мережі, а це означає, що всі можуть бачити баланс та транзакції будь-якої біткойн-адреси. Однак, особа користувача за адресою залишається невідомою до тих пір, поки інформація не відкриється під час здійснення покупки або за інших обставин. Це одна з причин чому біткойн-адреси слід використовувати лише один раз. Завжди пам’ятайте, що вживання належних заходів щодо забезпечення конфіденційності – це ваша відповідальність.

IconНепідтвердженні транзакції не є захищенними

Операції не починаються як незворотні. Замість цього вони отримують підтвердження, яке вказує на те, як важко їх повернути назад (див. Таблицю). Кожне підтвердження триває від декількох секунд до 90 хвилин, а середнє значення – 10 хвилин. Якщо комісія була занадто низькою або в іншому випадку нетипова, перше підтвердження може зайняти набагато більше часу.

IconБіткойн все ще експериментальна валюта

Біткойн – це нова експериментальна валюта, що знаходиться у активній розробці. Незважаючи на те, що вона стає все менш експериментальною по мірі зросту її використання, необхідно мати на увазі, що Біткойн – це новий винахід, що використовує раніше не застосовувані ідеї. Відповідно, майбутнє цієї валюти непередбачуване.

IconПодатки та державне регулювання

Біткойн не є офіційною валютою. Тим не менше, більшість юрисдикцій вимагають, щоб ви сплачували податки на прибуток, з продажу, на заробітну плату та податок на приріст вартості капіталу з будь-чого, що має цінність, включаючи біткоїни. Ви несете відповідальність за дотримання податкових та інших юридичних або нормативних вимог вашого уряду та/або місцевої влади.

Інновації у платіжних системах

Біткойн-протокол дозволяє не тільки переказувати гроші з пункту А в пункт Б. Він багатофункціональний і відкриває різноманітні можливості, які спільнота все ще досліджує. Тут представлені деякі технології, що на даний час досліджуються та у деяких випадках вже втілені в реальних продуктах та послугах. Найцікавіші способи використання Біткойн ще належить відкрити.

Поділитися.

Залишити ВідповідьРедакція не несе відповідальності зі зміст коментарів читачів. Вся відповідальність за зміст лягає на коментаторів.

Увійти з: